Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor de gehele website van Huren.NU gebruikmakend van het internetadres https://huren.nu of https://www.huren.nu, hierna te noemen disclaimer. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Huren.NU staat sinds 2007 ingeschreven bij de k.v.k. onder nummer 17122894.

De vermelde informatie op pagina’s van de internetsites van Huren.NU zijn van algemene aard en zijn niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. (Aan-) biedingen van Huren.NU zijn geheel vrijblijvend zolang deze niet door partijen schriftelijk bekrachtigd en ondertekend zijn. De informatie die u op de website aantreft is met uiterste zorg samengesteld, toch aanvaarden wij over de juistheid van de verstrekte informatie op onze internetsite geen enkele aansprakelijkheid. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich toch voordoen. Ook kan het voorkomen dat bepaalde informatie is achterhaald door tijdsverloop. Huren.NU is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en/of ontstane schade ten aanzien van de op deze site getoonde informatie. Aan gegevens van deze site afkomstig kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder onze toestemming worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Copyright Huren.NU 2007 – 2017, alle rechten zijn voorbehouden aan Huren.NU en haar vertegenwoordigers.
 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Huren.NU geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.
 

Privacy Beleid

De Huren.NU website kan koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en te uwer informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van Huren.NU. Daarbij heeft Huren.NU geen zeggenschap over die sites noch over hun privacymaatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van Huren.NU. Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken. De persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder het privacy beleid van Huren.NU. We raden u aan het privacy beleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt. Bepaalde bedrijven kunnen hun persoonlijke gegevens bekendmaken aan Huren.NU Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacybeleid van het andere bedrijf.
 

Pagina’s opvragen

Welke informatie Huren.NU van u verzamelt, hangt af van wat u doet wanneer u onze website bezoekt. Via de site van Huren.NU worden geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u ervoor kiest deze informatie te verschaffen.
 

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon of instelling. Via de website van Huren.NU is het mogelijk om een gratis adviesgesprek aan te vragen. Dit adviesgesprek is van commerciële en algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Huren.NU geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van het adviesgesprek kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert. Huren.NU sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:

• de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;

• de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website(s) van Huren.NU geplaatste gegevens en informatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluid- en (of) videofragmenten, software en andere objecten;

• (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdend en met het bezoek van de website(s), het adviesgesprek, of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website(s).

Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Koppelingen naar websites die niet van Huren.NU zijn Pagina’s van onze website kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap over die sites. Huren.NU is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.
 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten, copyright

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluid- en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Huren.NU, en worden beschermd door (internationale) wetgeving. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Huren.NU te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).
 

Misbruik

Huren.NU zal haar rechten, daar waar zij dat opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter. Huren.NU behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Huren.NU de toegang tot de webpagina monitoren. Huren.NU zal bij het bezoek en het gebruik van de site, iedere bezoeker monitoren teneinde het internetgedrag, de duur van het bezoek, en het IP adres van de bezoeker vast te leggen.
 

Toepasselijkheid

Door de Huren.NU website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.

Namens de directie van Huren.NU