Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing als u voornemens bent een woning te huren via Huren.NU. Die wordt aangeboden via de internetsite https://huren.nu en/of https://www.huren.nu

Artikel 2. Definities

2.1 Woonruimte: elke aangeboden zelfstandige of onzelfstandige huur woonruimte waarvoor Huren.NU bemiddelt namens een eigenaar/verhuurder of aanbiedt voor verhuur namens collega-makelaars.

2.1 Huurder: een persoon die de voorwaarden voor het huren van een specifieke woonruimte mondeling of schriftelijk heeft geaccepteerd.

2.2 Verhuurder: de (rechts)persoon die gebruik maakt van de dienstverlening van Huren.NU en een woonruimte ter verhuur aanbiedt.

2.2 Kandidaat-huurder: een persoon die reageert op een woonruimte waarvoor Huren.NU bemiddelt namens een eigenaar/verhuurder.

2.3 Huren.NU: de handelsnaam Huren.NU; die bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven staat ingeschreven onder nummer 17122894 en sinds 2007 als handelsnaam wordt gevoerd. Onder Huren.NU wordt ook verstaan de Huren.NU vestiging(en) in Nederland.

2.4 Inschrijving: de kosteloze inschrijving van een persoon bij Huren.NU die op zoek is naar een woonruimte.

2.5 Huurbevestigingsformulier: het formulier waarin kandidaat-huurder bevestigd de woonruimte tegen de overeengekomen voorwaarden te willen huren.

Artikel 3. Er is géén bemiddelingsovereenkomst tussen Huren.NU en Kandidaat-huurder

3.1 De aangeboden woonruimte wordt bemiddeld in opdracht van verhuurder. Door inschrijving of door te reageren op een aangeboden woonruimte geeft kandidaat-huurder géén opdracht tot bemiddeling aan Huren.NU.

3.2 Huren.NU bemiddelt uitsluitend namens de eigenaar/verhuurder van woonruimte.

3.3 Door te reageren op een aangeboden woonruimte schrijft een kandidaat-huurder zich automatisch in bij Huren.NU.

3.4 Kandidaat-huurder betaalt Huren.NU na het ondertekenen van het huurbevestigingsformulier éénmalig een vergoeding voor het screenen van de door kandidaat-huurder aangeboden documenten.

3.5 Als de kandidaat-huurder in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een vergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning evenals de kosten voor rekening en risico van de kandidaat huurder zelf.

3.6 Indien er een een bezichtiging plaatsvindt van een woonruimte door de kandidaat-huurder is deze altijd vrijblijvend en kosteloos. Deze bezichtiging vindt pas plaats nadat kandidaat-huurder akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden Huren.NU voor Huurders en deze heeft ondertekend.

3.7 Alle door Huren.NU gedane aanbiedingen van woonruimte zowel schriftelijke als mondelinge, zijn vrijblijvend. Kandidaat-huurder kan hieraan geen rechten aan ontlenen.

3.8 Indien na bezichtiging een kandidaat-huurder te kennen geeft in aanmerking te willen komen voor het huren van de woonruimte wordt een intentieverklaring (huurbevestigingsformulier) tot huur getekend.

3.9 Met de ondertekening van het huurbevestigingsformulier verplicht de kandidaat-huurder zich tot het huren van de woonruimte, tenzij de verhuurder besluit om de kandidaat-huurder geen huurovereenkomst aan te bieden ongeacht de reden. Huren.NU aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor deze keuze van de eigenaar/verhuurder.

Artikel 4. De kosten en benodigde gegevens kandidaat-huurder

4.1 Als huurder hebt u de eerste maand te maken met één maand borg (deze krijgt u terug aan het einde van uw huurperiode, met inhouding van kosten aangegeven in het contract en eventuele schade die toegebracht wordt aan het gehuurde), de huur voor desbetreffende maand en éénmalige kosten voor screening van de kandidaat-huurder ad € 150,- excl. 21% BTW voor zowel zelfstandige, als onzelfstandige woonruimtes.

4.2 Alvorens een huurcontract getekend kan worden vragen wij van de kandidaat-huurder een kopie van o.a.:

– het legitimatiebewijs
– de arbeidsovereenkomst
– recente loonstrookjes van de laatste drie maanden
– bankafschriften, waarop te lezen is dat het salaris gestort wordt
– een verhuurdersverklaring indien de kandidaat-huurder al een woonruimte huurt

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Alle door Huren.NU en/of die door haar medewerkers gedane mededelingen, toezeggingen en aangeboden overeenkomsten worden altijd geacht te zijn gedaan onder het voorbehoud. Voorbehoud van goedkeuring door verhuurder en/of eigenaar van de woonruimte. Mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie kan Huren.NU, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door Huren.NU verstrekte informatie.

5.2 De informatie die Huren.NU verstrekt via haar medewerkers, via het internet of anderszins gebeurt uiterst zorgvuldig. Uiteraard kan het voorkomen dat de verstrekte informatie niet volledig is, achterhaald is, of onjuistheden of onvolledigheden, nietigheden of vernietigbaarheid bevat. Huren.NU is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden, onvolledigheden, nietigheden of vernietigbaarheid in de huurovereenkomst welke het gevolg zijn van foutieve informatie welke door de verhuurder aan Huren.NU is verstrekt.

5.3 Huren.NU is niet aansprakelijk voor de manier waarop een verhuurder, na het tot stand komen van een huurovereenkomst en gedurende de gehele huurperiode, zijn verplichtingen al dan niet nakomt. Kandidaat-huurder dient zich steeds rechtstreeks tot verhuurder te wenden. Kandidaat-huurder vrijwaart Huren.NU in alle voorkomende gevallen en voor alle mogelijke aanspraken wegens schade van- of veroorzaakt door- de eigenaar /verhuurder en/of derden in de meest ruime zin van het woord en in welke vorm dan ook.

Artikel 6 Aanvaarden kandidaat-huurder

6.1 Huren.NU kan zonder opgaaf van redenen een kandidaat-huurder weigeren.

Artikel 7 Toepasselijk recht / bevoegde rechter

7.1 Op alle geschillen tussen kandidaat-huurder en Huren.NU is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Mochten er eventueel geschillen ontstaan dan zullen deze worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Oost-Brabant.

Namens de directie van Huren.NU